ساختار سازمانی ساختار سازمانی

اصغر نوراله زاده
مديرعامل
ceo@karafariniomid.ir
امين خليلي
معاون تجهيز و تخصيص منابع مالي
khalili@karafariniomid.ir
علی اصحابی
معاون ساماندهی و توانمندسازی
a.ashabi@karafariniomid.ir
نيکنام هوشيار
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
n.hooshyar@karafariniomid.ir
فريبا ميراج
مديرتحقيق و توسعه و امور بين الملل
سهيل علم بيگي
مدير حراست
محمد کرماني نژاد
مدير حقوقي و امور قراردادها
شمس اله تک دهقان
مدير امور تلفيق برنامه و فناوري اطلاعات
حميد حسن
مدير بازرسي، رسيدگي به شکايات و ارزيابي عملکرد
Hasan@karafariniomid.ir
علي صادقي
مدير ريسک و حسابداري مديريت
sadeghi@karafariniomid.ir
داوود غلامي
سرپرست امور استانها و شعب