نمایش محتوا نمایش محتوا

آذربایجان غربی

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید، سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای قره آغاج طیور محجوبی به شماره سند 244-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم نادره آقائی به شماره سند 265-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای مجنون امینی به شماره سند 266-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای قهرمان مام صاحبی به شماره سند 267-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای کمال رحیمی به شماره سند 268-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای بشیر فریدی به شماره سند 269-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای سلیمان گله بان به شماره سند 270-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای مصطفی خانی به شماره سند 271-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم ماه انور خلیفه صوفی به شماره سند 272-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای حمزه امینی به شماره سند 273-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان آذربایجان غربی، سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل جهاد کشاورزی استان و آقای ابراهیم اندرخت به شماره سند 274-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، اداره تعاون، کار و رفاه استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مدیر کارگاه نیمه متمرکز فرش فلاح

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، شرکت شهرک های صنعتی استان و انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عرقیات گیاهی استان به شماره سند 355-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور بانوان استانداری و مدیر آموزشگاه طلا و جواهر خوارزمی به شماره سند 364-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای عیسی ارشادی به شماره سند 381-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، اداره کار استان، اداره فنی و حرفه ای استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و آقای اسداله یزدانی  به شماره سند 423-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان فنی و حرفه ای و خانم اکرم فروغ درخش به شماره سند 429-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان فنی و حرفه ای، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت ائل فرش  به شماره سند 430-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، اداره کار استان، اداره فنی و حرفه ای استان، سازمان جهاد کشاورزی و آقای فریدون آبیار به شماره سند 431-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی، اداره کار استان، اداره فنی و حرفه ای استان، سازمان جهاد کشاورزی و تعاونی دامداران پیرانشهر به شماره سند 434-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی و سازمان جهاد کشاورزی استان به شماره سند 509-95-106

آذربایجان شرقی

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان شرقی و شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی تبریز به شماره سند 542-95-106

اردبیل

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای عدالت جباری کرد قشلاقی به شماره سند 357-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای فرزاد خدایاری به شماره سند 358-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای یوسف خدیر زارع به شماره سند 359-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم مرتبه کریم زاده به شماره سند 387-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم نرگش قراری لاهرودی به شماره سند 388-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم فاطمه امیری به شماره سند 389-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و آقای ارسلان باقرپور هل آباد به شماره سند 390-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و آقای امید خیراندیش به شماره سند 391-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل و خانم ثریا بهزادی سرقین به شماره سند 392-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای سیاب کاظم زاده به شماره سند 399-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، فرمانداری شهرستان بیله سوار، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل و شرکت مسافربری هادی سیر بیله سوار به شماره سند 410-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سرکارخانم زهرا صلواتی به شماره سند 440-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جناب آقای بهروز اسماعیلی به شماره سند 441-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سرکارخانم جمیله بخش پور به شماره سند 442-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سرکارخانم زهرا بازدار به شماره سند 443-94-106

اصفهان

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان اصفهان و شرکت تولیدی بافت کبیر جزه ( برند مولی جون) به شماره سند 158-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی فرش دستباف استان اصفهان به شماره سند 223-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و شرکت تعاونی کیانا جی اسپادانا به شماره سند 225-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان، اداره فرش استان و خانم مریم بقائی به شماره سند 226-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و شرکت تعاونی فرش دستباف آرام پوشش به شماره سند 227-94-106

بوشهر

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان بوشهر و شورای سیاست گذاری و راهبردی مراکز تجاری بندر دلوار به شماره سند 152-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر و آقای امید صداقت به شماره سند 201-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر و آقای عبدالرسول مقدس به شماره سند 202-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر، سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت بذر گستر سراجی گناوه به شماره سند 203-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر و خوشه صنعتی خرمای بوشهر به شماره سند 664-96-106

تهران

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان تهران و شرکت تعاونی غذای سالم پاسارگاد به شماره سند 185-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان تهران و آقای حمیدرضا حمزه ای به شماره سند 188-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان تهران و خانم وجیهه توسلی به شماره سند 189-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان تهران و آقای داود گوهری به شماره سند 190-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان تهران و شرکت تعاونی گل نرگس جلیزجند 196-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان تهران و شرکت آدیس پنجره آرتا به شماره سند 248-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان تهران و برند تین لند به شماره سند 310-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان تهران و شرکت فردا گشت مهرآباد به شماره سند 394-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان تهران و انجمن حمایت از زنان و دختران بی سرپرست(سوده) به شماره سند 287-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان تهران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و موسسه آکام رستار یانار به شماره سند 428-94-106

خراسان رضوی

تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان خراسان رضوی و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان به شماره سند 328-94-106

تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی و خانم مرجان محمدی به شماره سند435-94-106

تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی و آقای سید سعید مجتبوی به شماره سند624-95-106

تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی و شرکت تعاونی تولید روستایی و آقای حسین گل تقی آبادی به شماره سند629-95-106

تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی و شرکت مهیار سامانه گستر به شماره سند632-95-106

تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی در طرح مشارکتی شرکت تعاونی زرخیز صفی اباد به شماره 659-96-106

خوزستان

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و تعاونی مهررضا اکسین به شماره سند 171-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان خوزستان، اداره کل تعاون استان، سازمان فنی و حرفه ای استان و آقای دکتر قاسمی

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان خوزستان، اداره کل تعاون استان، سازمان فنی و حرفه ای استان و شرکت نگین سرخ شبیر خوزستان

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و شرکت تعاونی رعد کارون خوزستان به شماره سند 246-94-106 

چهارمحال و بختیاری

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان چهارمحال و بختیاری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و آقای رسول نظری (1 ، 2 ، 3 ، 4)

زنجان

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان زنجان و شورای اسلامی و شهرداری هیدج به شماره سند 376-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان زنجان، سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای محمدرضا حدیدی به شماره سند 306-94-106 

سیستان و بلوچستان

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان سیستان و بلوچستان و بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانیان استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به شماره سند 249-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان سیستان و بلوچستان و بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانیان استان (تولید پوشاک) به شماره سند 250-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان سیستان و بلوچستان و بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانیان استان (تولید عسل) به شماره سند 251-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان سیستان و بلوچستان و آموزشگاه تابان به شماره سند 252-94-106 

سمنان

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان سمنان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به شماره سند 291-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان سمنان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرکار خانم مرضیه خرم به شماره سند 292-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان سمنان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرکار خانم مهین رحیمیان به شماره سند 293-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان سمنان، اداره کل تعاون استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم لیلاقاضی

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان سمنان، اداره کل تعاون استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم الهه حاجی بهرامی

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان سمنان، اداره کل تعاون استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم نازیلا ذبیحی

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان سمنان، اداره کل تعاون استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم فرشته رجبی

فارس

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان فارس، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و شرکت ایلیا کوثرپارس به شماره سند 247-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان فارس و شرکت آفتاب درخشان فارس به شماره سند 312-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان فارس و شرکت متحده چاه سوار آغا  به شماره سند 313-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان فارس و شرکت تعاونی نگین نقره پارس به شماره سند 314-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان فارس و شرکت فراماکیان لوتوس تیرازیس به شماره سند 323-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان فارس و آقای فتح اله احمدلو به شماره سند 324-94-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان فارس و شرکت تعاونی پویش پلاست فارس به شماره سند 481-94-106 

قم

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان قم و برند عرقیات گیاهی نوری به شماره سند 396-94-106

قزوین

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان قزوین شرکت صنایع الکترونیک البرز توانای قزوین به شماره سند 197-94-106

کردستان

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید و شرکت تعاونی کرد بافت سنه دژ به شماره سند 495-94-106

کرمان

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کرمان و شرکت جهان عمران سیرجان به شماره سند 133-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کرمان و شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان به شماره سند 134-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کرمان و موسسه فرهنگی قرآن و عترت ثامن الحجج استان کرمان به شماره سند 157-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کرمان و شرکت تعاونی فرسان ابتکار دیرین(برند بی بی گندم)  به شماره سند 163-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کرمان و شرکت رادمان صنعت ایرانیان به شماره سند 164-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل فنی و حرفه ای استان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، فرمانداری شهرستان شهربابک و اتحادیه شرکت تعاونی تراش سنگ فیروزه شهربابک به شماره سند 162-93-106 

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان و آقای مرتضی راد به شماره سند 228-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان و خانم مهدیه رشید فرخی به شماره سند 229-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان، جهاد کشاورزی استان و شرکت تام افراز کارمانیا به شماره سند 255-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان و خانم راضیه خیاطیان به شماره سند 371-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و مجتمع فرش دستباف گل آذین انار به شماره سند 375-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان، اداره فرش، صنعت، معدن و تجارت استان و آقای اکبر محمدحسینی به شماره سند 377-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان و آقای عباس طهماسبی آبدار به شماره سند 397-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان و خانم حیات رئیسی به شماره سند 401-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان و خانم طاهره غلامرضایی کهن به شماره سند 422-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان، سازمان جهاد کشاورزی و آقای حسین قنبری به شماره سند 432-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان و خانم طاهره عزت آبادی پور به شماره سند 627-95-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمان در طرح مشارکتی تالار پیوند نگین نرماشیر به شماره سند 657-96-106

کرمانشاه

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کرمانشاه، سازمان جهاد کشاورزی استان و خانم بهجت گوهره به شماره سند 160- 93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کرمانشاه، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و آقای ابراهیم باقری

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کرمانشاه، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و خانم ناهید مظفری

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کرمانشاه، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و آقای سید هادی صالح کوتاهی

تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و خانم پانته آ قاضی

تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و خانم رویا شاهونه

تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و خانم پروین بالوایه

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و خانم صبریه راستین

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و شرکت تعاونی 4401

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و کابل نظری به شماره سند 254-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای مصطفی سالاری به شماره سند 258-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و شرکت تعاونی نگین اسراء کردستان شماره سند 259-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه و آقای عرفان محمودی به شماره سند 337-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرکارخانم مستانه اسفندیاری به شماره سند 354-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرکارخانم زهراطاهرآبادی به شماره سند 368-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سرکارخانم زهرابنی عامریان به شماره سند 369-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم لیلا خسروی به شماره سند 384-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم نوش آفرین کریمی به شماره سند 385-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای عبدالقادر عزیزی به شماره سند 406-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای ایمان رستمی به شماره سند 457-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و خانم حدیث مظفری فر به شماره سند 483-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و آقای ناصر اشرفی فشی به شماره سند 623-95-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه با طرح مشارکتی شرکت تعاونی کارآفرینان نمونه زردویی به شماره سند665-96-106

کهگیلویه و بویراحمد

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و خانم مهتاب خوش بین

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای محمدرحیم زارعی

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای محمدصادق پیش بین

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، اداره کل میراث فرهنگی، گزدشگری و صنایع دستی استان خانم خدیجه جعفری

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای احمدرضا موسویان راد

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خانم قشنگ جهانیانی پور

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خانم میترا ماندنی زاده

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای علیرضا تقوی زاده

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای امید مرادی

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و خانم صغری بیعت فر

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای حسین فرهمندیان

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کهگیلویه و بویراحمد و آقای نعمت اله مرادی

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای عنایت اله رستم زاده

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان کهگیلویه و بویراحمد و شرکت آراد کار کهگیلویه به شماره سند 275-94-106

گیلان

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان گیلان، سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت تعاونی شمشاد طلایی اشکرمیدان به شماره سند 400-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان گیلان و مرکز توسعه نوغانداری کشور به شماره سند 506-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان گیلان، نظام صنفی کشاورزی استان و سرکارخانم فرح هویدا شیرکوهی به شماره سند 412-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان گیلان، نظام صنفی کشاورزی استان و شرکت مزرعه صدف کشت آریا به شماره سند 411-94-106

لرستان

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان لرستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره تعاون و کار استان، اداره کل فنی و حرفه ای استان و شرکت تعاونی زاگرس فرش به شماره سند 256-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان لرستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره تعاون و کار استان، اداره کل فنی و حرفه ای استان و آقای عارف حسنوند به شماره سند 257-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان لرستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره تعاون و کار استان، اداره کل فنی و حرفه ای استان و شرکت بافت طلایی زاگرس

مازندران

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان مازندران، اداره کل شیلات استان و شرکت تعاونی تکثیر و پرورش بچه ماهی گرمابی نصر ساری مازندران

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان مازندران و گروه تولیدی صنایع غذایی تندیر به شماره سند 427-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان مازندران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و تولیدی پوشاک برند خزر پوش به شماره سند 433-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان مازندران و برند گوگ به شماره سند 444-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان مازندران و شرکت ساینا سفر ایرانیان به شماره سند 658-96-106

مرکزی

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی، شهرداری اراک و سازمان نظارت بر تاکسیرانی استان مرکزی به شماره سند 191-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی و فروشگاه حجاب نفیس به شماره سند 264-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی در طرح مشارکتی سبد مهر خشکرود به شماره سند 663-96-106

هرمزگان

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان هرمزگان و اداره کل دامپزشکی استان به شماره سند 143-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم به شماره سند 144-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان هرمزگان و جامعه معلولین استان به شماره سند 145-93-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان هرمزگان و اداره جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد و آقای عباس حبیب زاده به شماره سند 398-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان هرمزگان و خانم جمیله محمدزاده به شماره سند 424-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان هرمزگان و خانم زهرا صادقی به شماره سند 425-94-106

همدان

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید استان همدان و بنیاد خیریه جابریان به شماره سند527-95-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید و خوشه مبل ملایر به شماره سند668-96-106

یزد

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان یزد و شرکت تعاونی پاکیزه شیوا یزد به شماره سند 280-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان یزد و شرکت ایرسا گیتی گسترش(برندمنشاد) به شماره سند 282-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان یزد و شرکت زعفران سرای یزد(برندملک) به شماره سند 283-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان یزد و برند شیررضا به شماره سند 284-94-106

- تفاهم نامه همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) استان یزد و برند باستان یزد به شماره سند 285-94-106