مدیران مناطق کشوری مدیران مناطق کشوری

طاهر شه حامد
مدير منطقه 1 کشوري

زیرمجموعه
عليرضا آخوندزاده
مدير منطقه 2 کشوري

زیرمجموعه
عليرضا سعيدي
مدير منطقه 3 کشوري

زیرمجموعه
حسين تيموري
مدير منطقه 4 کشوري

زیرمجموعه
سيد عباس امامي ميبدي
مدير منطقه 5 کشوري

زیرمجموعه
ادريس دينارزهي
مدير منطقه 6 کشوري

زیرمجموعه
مهدي امرايي
مدير منطقه 7 کشوري

زیرمجموعه
احسان مهدوي هزاوه
مدير منطقه 8 کشوري

زیرمجموعه
ارسلان حسن پور
مدير منطقه 9 کشوري

زیرمجموعه