وصول مطالبات صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان وصول مطالبات صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان

وصول مطالبات صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان

 

مدارک مورد نیاز

امورخدمات صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان امورخدمات صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان

امورخدمات صندوق کارآفرینی امید استان خوزستان

 

مدارک موردنیاز

وصول مطالبات صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان وصول مطالبات صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان

وصول مطالبات صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان

 

مدارک موردنیاز

امورخدمات استان اصفهان امورخدمات استان اصفهان

امورخدمات صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان

 

مدارک موردنیاز

امور خدمات صندوق کارآفرینی امید استان کرمان امور خدمات صندوق کارآفرینی امید استان کرمان

امور خدمات صندوق کارآفرینی امید استان کرمان

 

مدارک مورد نیاز

انجام امورخدماتی صندوق استان مازندران انجام امورخدماتی صندوق استان مازندران

انجام امورخدماتی صندوق استان مازندران

 

مدارک مورد نیاز

انجام امورخدماتی صندوق استان گیلان انجام امورخدماتی صندوق استان گیلان

انجام امورخدماتی صندوق استان گیلان

 

مدارک مورد نیاز

انجام امورخدماتی صندوق استان فارس انجام امورخدماتی صندوق استان فارس

انجام امورخدماتی صندوق استان فارس

 

مدارک مورد نیاز

انجام امورخدماتی صندوق استان خراسان رضوی انجام امورخدماتی صندوق استان خراسان رضوی

انجام امورخدماتی صندوق خراسان رضوی

 

مدارک موردنیاز

پذیرایی،تنظيفات وامور آبدارخانه صندوق استان آذربایجان شرقی پذیرایی،تنظيفات وامور آبدارخانه صندوق استان آذربایجان شرقی

پذیرایی،تنظيفات وامور آبدارخانه  صندوق استان آذربایجان شرقی

 

مدارک موردنیاز

صورتجلسه ارزیابی فنی و مالی صورتجلسه ارزیابی فنی و مالی

راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق sms proxy راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق sms proxy

راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریقsms proxy

 

مدارک موردنیاز