نظارت و پیگیری وصول مطالبات صندوق -گیلان نظارت و پیگیری وصول مطالبات صندوق -گیلان

موضوع تجدیدمناقصه عبارتست از واگذاری امور مربوط به نظارت بر طرح ها و  وصول مطالبات صندوق به شرکتهای دارای صلاحیت ترجیحاً موسسات حقوقی و یا شرکتهای دارای سابقه فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی پیوست در تمام شهرستانهای استان گیلان

 

مناقصه گیلان 98-01

نظارت و پیگیری وصول مطالبات صندوق -آذربایجان شرقی نظارت و پیگیری وصول مطالبات صندوق -آذربایجان شرقی

موضوع تجدیدمناقصه عبارتست از واگذاری امور مربوط به نظارت بر طرح ها و  وصول مطالبات صندوق به شرکتهای دارای صلاحیت ترجیحاً موسسات حقوقی و یا شرکتهای دارای سابقه فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی پیوست در تمام شهرستانهای استان آذربایجان شرقی