امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان خوزستان امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان خوزستان

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان خوزستان در نظر دارد انجام امور خدمات امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان خوزستان خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

کلیه اسناد و مدارک مناقصه

دستورالعمل

مناقصه وصول مطالبات استان خوزستان مناقصه وصول مطالبات استان خوزستان

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان خوزستان در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

کلیه اسناد و مدارک مناقصه

دستورالعمل

مناقصه وصول مطالبات استان گیلان مناقصه وصول مطالبات استان گیلان

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان گیلان در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

کلیه اسناد و مدارک مناقصه

دستورالعمل

امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان گیلان امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان گیلان

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان گیلان در نظر دارد انجام امور خدمات امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان گیلان خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

کلیه اسناد ومدارک مناقصه

دستورالعمل

امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان فارس امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان فارس

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان فارس در نظر دارد انجام امور خدمات امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان فارس خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

کلیه اسناد و مدارک مناقصه

دستورالعمل

مناقصه وصول مطالبات استان فارس مناقصه وصول مطالبات استان فارس

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان فارس در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

 

شرایط عمومی مناقصه

آگهی مناقصه

برگ پیشنهاد قیمت

دستورالعمل

قرار داد وصول مطالبات

تعهد نامه

 

امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان خراسان رضوی امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان خراسان رضوی

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان خراسان رضوی در نظر دارد انجام امور خدمات امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان خراسان رضوی خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

کلیه اسناد و مدارک مناقصه

دستورالعمل

 

امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان اصفهان امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان اصفهان

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان اصفهان در نظر دارد انجام امور خدمات امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان اصفهان خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

کلیه مدارک مناقصه
دستورالعمل

امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان آذربایجان شرقی امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه استان آذربایجان شرقی

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان آذربایجان شرقی در نظر دارد انجام امور امورپذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

کلیه اسناد و مدارک مناقصه

دستورالعمل

مناقصه وصول مطالبات استان آذربایجان شرقی مناقصه وصول مطالبات استان آذربایجان شرقی

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان آذربایجان شرقی در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

آگهی مناقصه

شرایط عمومی

شرح مناقصه

تعهد نامه شرکت

قرارداد وصول مطالبات

برگ پیشنهاد قیمت

محاسبات تضمین

اقرارنامه

مناقصه وصول مطالبات استان مازندران مناقصه وصول مطالبات استان مازندران

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان مازندران در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

آگهی مناقصه

شرایط عمومی مناقصه

شرح مناقصه

برگ پیشنهاد قیمت

قرار داد نظارت

رسید پاکت

اقرانامه

نحوه برگزاری مناقصه

تعهد نامه  شرکت

مناقصه وصول مطالبات استان لرستان مناقصه وصول مطالبات استان لرستان

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان لرستان در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

شرایط عمومی مناقصه

آگهی مناقصه

برگ پیشنهاد قیمت

دستورالعمل

قرار داد وصول مطالبات

تعهد نامه

اقرانامه

مناقصه وصول مطالبات استان اصفهان مناقصه وصول مطالبات استان اصفهان

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان اصفهان در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

شرایط عمومی مناقصه

آگهی مناقصه

برگ پیشنهاد قیمت

دستورالعمل

قرار داد وصول مطالبات

تعهد نامه

اقرار نامه

مناقصه وصول مطالبات استان آذربایجان غربی مناقصه وصول مطالبات استان آذربایجان غربی

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان آذربایجان غربی در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

 

شرح مناقصه

شرایط عمومی مناقصه

دستورالعمل

محاسبات تضمینی

قرارداد وصول مطالبات

تعهد نامه شرکت در مناقصه

برگ پیشنهاد قیمت

 

مناقصه وصول مطالبات استان تهران مناقصه وصول مطالبات استان تهران

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان تهران در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید.

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه 1 و 2

برگ پیشنهاد قیمت

تعهد نامه شرکت در مناقصه

دستورالعمل

شرایط عمومی مناقصه

قرارداد وصول مطالبات

 

مناقصه وصول مطالبات استان خراسان رضوی مناقصه وصول مطالبات استان خراسان رضوی

صندوق‌کارآفرینی‌امیداستان خراسان رضوی در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید

آگهی مناقصه

شرایط عمومی مناقصه

قرارداد

تعهد نامه شرکت در مناقصه

دستور العمل وصول مطالبات

برگه پیشنهاد قیمت

اقرارنامه

 

مناقصه وصول مطالبات استان همدان مناقصه وصول مطالبات استان همدان

صندوق‌کارآفرینی‌امید استان همدان  در نظر دارد انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات خود در شهرستانهای تابعه را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت و مجوز واگذار نماید

آگهی مناقصه

شرایط عمومی مناقصه

شرح مناقصه

دستورالعمل

شیوه نامه

اقرارنامه

قراردادوصول مطالبات

برگه پیشنهاد قیمت

رسید پاکت

تعهد نامه شرکت در مناقصه