صندوق کارآفرینی امید صندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید در نظردارد اجرای پروژه توسعه و استقرار سامانه ملی اطلاعات شغلی ایرانیان را از طريق واگذاري به یکی از شرکت های واجد شرايط به انجام رساند.

لذا از شرکتهای دارای صلاحیت و مجوز که سوابق عملی و مرتبط با موضوع دارند دعوت می­شود ظرف مدت 20 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات(سازمان برنامه و بودجه کشور) با کد فراخوان303/221/3و یا به آدرس سایت صندوق کارآفرینی امید به نشانی: www.karafariniomid.ir  مراجعه کنند.

 

مدارک مورد نیاز