توانمندسازی- شماره یک توانمندسازی- شماره یک

 

توانمندسازی

ارتقاء توانایی ها و گسترش دایره انتخاب های راهبردی فردی و اجتماعی افراد و برخورداری آنان از فرصت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برا‌ی تغییر‌ وضعیت ‌زندگی خود و تأثیر بر محیط پیرامون در فرآیندی مشارکتی از جمله وظایف توانمندسازی می باشد.

توانمندسازی یک ارزش ذاتی است که ارزش ابزاری نیز دارد. توانمندسازی هم در سطح فرد و هم در سطح اجتماعی مطرح می شود و می تواند توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی باشد.

به بیان کلی، توانمندسازی به معنای گسترش و بسط آزادی انتخاب و عمل است. در توصیفی دیگر، توانمندسازی مفهوم افزایش اختیار فرد و کنترل بر منابع و تصمیماتی است که بر زندگی فرد تأثیر می گذارد. وقتی که مردم انتخاب واقعی را تجربه می کنند، در این صورت می توانند کنترل بر زندگی خودشان را افزایش دهند.

توانمندسازی کلیدی برای:

کیفیت زندگی و منزلت انسان

حکمرانی خوب

اثر بخشی بهتر پرو ژه ها و بهبود ارایه خدمات، می باشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

توانمندسازی- شماره دو توانمندسازی- شماره دو