ساختار سازمانی ساختار سازمانی

اصغر نوراله زاده
مديرعامل
ceo@karafariniomid.ir
امين خليلي
سرپرست معاونت تجهيز و تخصيص منابع مالي
khalili@karafariniomid.ir
علی اصحابی
معاون ساماندهی و توانمندسازی
a.ashabi@karafariniomid.ir
نيکنام هوشيار
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
n.hooshyar@karafariniomid.ir
عليرضا همتي
مدير محترم حوزه مديرعامل
مهدی فتحیان نسب
مدير حراست
m.fathiannasab@karafariniomid.ir
محمد کرماني نژاد
سرپرست مديريت حقوقي و امور قراردادها
e.mashhadi@karafariniomid.ir
شمس اله تک دهقان
سرپرست مدیریت امور تلفیق برنامه و فناوری اطلاعات
عباس شفيعي
مدير امور استان ها و شعب
علي باقرپور
مدير بازرسي، حسابرسي و ارزيابي عملکرد
bagherpour@karafariniomid.ir