ساختار سازمانی ساختار سازمانی

اصغر نوراله زاده
مديرعامل
ceo@karafariniomid.ir
علیرضا سعیدی
معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی
saeidi@karafariniomid.ir
علی اصحابی
معاون ساماندهی و توانمندسازی
a.ashabi@karafariniomid.ir
نيکنام هوشيار
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
n.hooshyar@karafariniomid.ir
محمدرضا شرف
مشاور مدیر عامل و مدیر حوزه
m.sharaf@karafariniomid.ir
مهدی فتحیان نسب
مشاور مدیرعامل و مدیر حراست
m.fathiannasab@karafariniomid.ir
ابراهیم مشهدی
مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی و امور قراردادها
e.mashhadi@karafariniomid.ir
شمس اله تک دهقان
سرپرست مدیریت امور تلفیق برنامه و فناوری اطلاعات
عباس شفيعي
مشاور مدیرعامل و مدیر امور استان ها و شعب
علي باقرپور
مشاور مديرعامل و مدير بازرسي، حسابرسي و ارزيابي عملکرد
bagherpour@karafariniomid.ir