نمایش محتوا نمایش محتوا

اسناد تجدید مناقصه شماره1-1400 با موضوع ساخت،حمل و نصب سازه های ملک یزدان شناس صندوق کارآفرینی امید

 

جهت دریافت استاد مناقصه

کلیک کنید

اسناد تکمیلی