یزد یزد

صندوق کارآفرینی امید استان یزد در نظر دارد 6 دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی به متراژ 316 متر مربع عرصه ، 193 متر مربع اعیان در طبقه  همکف با اسکلت خشتی ،دارای انشعاباب آب و برق در شهرستان تفت نصرآباد- محله باغشاهی واقع شده است را براساس قیمت هئیت کارشناسان رسمی به افراد حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 

برای اخذ مدارک

اینجا را کلیک کنید

یزد یزد

صندوق کارآفرینی امید صندوق استان یزد در نظر دارد 6 دانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به متراژ 85/47 متر مربع که دارای بالکن ،انشعاباب آب،برق، گاز و تلفن می باشد و در شهرستان تفت - نصرآباد واقع شده است را براساس قیمت هئیت کارشناسان رسمی به افراد حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 

برای دریافت مدارک

اینجا را کلیک کنید

گیلان گیلان

صندوق کارآفرینی امید در نظر دارد 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه اول- واحد جنوبی ،به متراژ 73/66 متر مربع خود را که در استان گیلان، شهر منجیل،شهرک ایثارگران،خیابان گلستان  واقع شده است، براساس قیمت هئیت کارشناسان رسمی به افراد حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 

برای دریافت مدارک

اینجا را کلیک کنید