نمایش محتوا نمایش محتوا

                                                        معرفی کتاب اقتصاد تعاونی از منظر اسلام     

 

                                               

 
نویسنده : احمد علی یوسفی
انتشارات: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
این کتاب، دو بخش اساسی دارد. در بخش اول، این پدیده مستحدثه – اقتصاد تعاونی - شناسایی و نقد و بررسی می ‌شود و در بخش دیگر از منظر اسلام الگوی مطلوب کشف و ارائه می ‌گردد. واضح است که در هر دو بخش، قصد دارد تا ضمن بررسی و نقد اقتصاد تعاونی، الگوی مطلوب اقتصاد تعاونی را از منظر اسلام کشف و ارائه نماید.این کتاب می‌کوشد ضمن ترسیم ابعاد ساختار و اصول اقتصاد تعاونی؛ با بازسازی برخی ابعاد و اصول بر اساس مبانی اسلامی، آن را در  چارچوب نظام اقتصادی اسلام معرفی کند. تحقیق با بازخوانی سطح مبانی، اهداف و اصول؛ به چشم‌اندازهایی عملگرا چون طراحی مدل‌های اجرایی  مبتنی بر فقه و مبانی اسلامی می‌اندیشد و با عبور از سطوح نظری و خوانش انسان در آموزه‌های اسلام، تحقق اقتصادی عدالت‌گرا را فراروی خویش می‌نهد.
در فصل نخست این کتاب به مفهوم و سیر تحول اقتصاد تعاونی در جهان پرداخته شده و در ادامه اصول اقتصاد تعاونی مورد توجه قرار گرفته است. در فصل سوم اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی سرمایه‌دار به صورت تطبیقی بررسی شده است. فصل چهارم به بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی و در فصل پنجم به الگوهای اجرایی اقتصاد تعاونی پرداخته شده و نویسنده در فصل ششم جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد، بخش را مورد بررسی قرار داده است. همچنین آثار و پیامدهای اقتصادی تعاونی فصل پایانی این اثر را دربرمی‌گیرد.
اهداف کتاب 
اثبات ناسازگاری الگوی اقتصاد تعاونی با آموزه های نظام اقتصادی کمونیسم و سرمایه ‌داری؛
مطلوب اقتصاد تعاونی براساس تعالیم اسلامی، الگوی مناسبی برای تولید متعادل، رفع بیکاری، ایجاد اشتغال متعادل، کنترل رکود و تورم، توزیع عادلانه‌ ی ثروت و درآمد در جامعه و جلوگیری از انحصارات است؛
الگوی مطلوب اقتصاد تعاونی مبتنی بر آموزه‌ های اسلامی، به عنوان یکی از بخش ‌های نظام اقتصادی اسلام، دارای ظرفیت مناسبی در وصول نظام اقتصادی اسلام به اهدافش است.
کشف الگوی مطلوب اقتصاد تعاونی بر اساس تعالیم اسلامی؛
تعیین جایگاه اقتصاد بخش تعاونی به عنوان یکی از بخش ‌های نظام اقتصادی اسلام؛
اثبات همسویی الگوی اقتصاد تعاونی براساس تعالیم اسلامی با مبانی بینشی، ارزشی و اهداف نظام اقتصادی اسلام؛
فصل های کتاب
فصل اول: ماهیت اقتصاد تعاونی و شرکت‌ های تعاونی
فصل دوم: تحولات تاریخی شکل‌گیری اقتصاد تعاونی 
فصل سوم: آموزه ‌های نظام اقتصادی سرمایه ‌داری و اقتصاد تعاونی
فصل چهارم: آموزه ‌‌های نظام اقتصادی کمونیسم و اقتصاد تعاونی 
فصل پنجم: مبانی بینشی اسلام و اقتصاد تعاونی
فصل ششم: ارزش ‌های اخلاقی اسلام و اقتصاد تعاونی 
فصل هفتم: اصول رفتاری اقتصادی و اقتصاد تعاونی
فصل هشتم: مالکیت در اسلام و اقتصاد تعاونی 
فصل نهم: اهداف اقتصادی تعاونی در اسلام
فصل دهم: اصول اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام 
فصل یازدهم: انواع مدل‌ های اجرایی اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام
فصل دوازدهم: جایگاه اقتصاد بخش تعاونی در نظام اقتصادی اسلام 
فصل سیزدهم: اقتصاد تعاونی و توزیع عادلانه ‌ی ثروت و درآمد‌ها در اسلام
فصل چهاردهم: جمع بندی، نوع ‌‌آوری‌ ها و پیشنهادها