نمایش محتوا نمایش محتوا

                                                                     معرفی کتاب فلات زدگی شغلی

 

                                                            

تألیف : امین دعایی

کار و شغل نقش مهمی در زندگی افراد داشته تاثیرات قابل توجه ی در به زیستی و شاد کامی دارد

در زندگی شغلی هرکس یک راه و مسیر وجود دارد که به آن مسیر شغلی یا CAREER PATH می گویند.

مسیر شغلی و انگیزش از عوامل موثر در تغییرات بوجود آمده در ارتقای شغلی و پیمودن سلسله مراتب سازمانی(organization hierarchy) دارد.

جهانی شدن و فناوری های جدید ،تغییراتی را در چشم انداز اشتغال به وجود آورده و تاثیرات مهمی بر مدیریت حرفه ای ایجاد کرده است که حاصل آن  کوچک سازی و بازسازی سازمانی در محیط امروز گردیده واز سویی ،ساختار های سازمانی افقی تر شده و منجر به کاهش سطوح سلسله مراتب سازمانی و درنتیجه ،فرصت کمتر برای ارتقا و پیشرفت شغلی گردیده است.

لذا توجه به مسیر شغلی ،سهم عمده ای از زندگی افراد را تشکیل داده است و شناسایی عوامل موثر بر آن ،دغدغه سازمانها گردیده است .

یکی از عوامل اثر گذار در کوچک سازی سازمانی وپیشرفت شغلی ،پدیده فلات زدگی شغلی است .

فلات شغلی نقطه ای از مسیر شغلی یک کارمند است که درآن امکان انتصاب عمودی یا ارتقا در آینده نزدیک متصور نیست.

  به همین دلیل سازمان ها همواره در پی یافتن راه حل های اثر بخش برای مدیریت مسیر شغلی کارکنان هستند.

کتاب فلات زدگی شغلی بر گرفته از پژوهشهای آقای امین دعائی در صندوق کارآفرینی امید استان سمنان و سایر پژوهشهای  دانشگاهی داخل و خارج کشور در این زمینه می باشد که در آن روشهای شناسایی و پیشگیری  بیان گردیده است.

در این کتاب  ضمن تعریف فلات زدگی شغلی و انواع آن ،علت ایجاد و پیامدهای آن ،نظریه های و استراتژی های برون رفت  از آن و آخرین پژوهشهای انجام شده،تشریح گردیده است .

این کتاب با کد شابک 9 -46-5770-600-978 در 104صفحه توسط انتشارات ندای آریانا به چاپ رسیده است.

در ذیل فهرست کتاب را مشاهده می نمایید:

فصل اول مقدمه ای بر فلات شغلی

مقدمه

1-1-انسان عامل تولید و حل مساله ها

1-2- اهمیت فلات شغلی در رفتار سازمانی

فصل دوم فلات زدگی شغلی و انواع آن

مقدمه

2-1 فلات زدگی شغلی

2-2 فلات در فرآیند شغلی

2-3 علت شناسی فلات شغلی

2-4 انواع فلات زدگی شغلی

فصل سوم پیامدهای فلات شغلی

3-1پیامدهای فلات شغلی

1-تعهد سازمانی

1-1-ابعاد تعهد سازمانی

2-مفهوم رضایت شغلی

3-تمایل به ترک خدمت

4-فرسودگی شغلی

5-تحلیل رفتگی روانشناختی

6-مسیر شغلی

فصل چهارم روابط فلات شغلی با پیامدهای آن

4-1فرضیات چهارگانه مسیر ترقی

4-2 رابطه فلات زدگی و پیامدهای آن

4-2-1فلات زدگی و تعهد سازمانی

4-2-2 فلات زدگی و رضایت شغلی

4-2-3 فلات زدگی و تمایل به ترک خدمت

4-2-4 فلات زدگی و فرسودگی شغلی

4-2-5 فلات زدگی و تحلیل رفتگی روان شناختی

4-2-6 فلات زدگی در مسیرپیشرفت شغلی

4-2-7فلات شغلی و سیستم پاداش

4-2-8 فلات زدگی و موفقیت

4-2-9 فلات موهوم

فصل پنجم نظریه های فلات زدگی شغلی

5-1 ابعاد روانی فلات شغلی

5-2فلات زدگی شغلی سه عاملی

5-3 فلات زدگی اثرگذاری و موقعیتی

5-4 فلات زدگی بی تفاوتی شغلی

فصل ششم استراتژی های برون رفت از فلات زدگی و سکون شغلی

6-1 روش های برون رفت فلات زدگی شغلی

6-2 تاکتیک های سند هولتز

6-3 راهکارهایی جهت جلوگیری از فلات شغلی

فصل هفتم آخرین تحقیقات در باب فلات شغلی

7-1 تحقیقات کاربران در باب فلات شغلی در ایران

7-2 پژوهش های در باب فلات شغلی در جهان

7-2 نتیجه گیری و جمع بندی

فصل هشتم نتایج تحقیقات اخیر

8-1 مروری بر فلات زدگی شغلی

8-2نتایج تحقیقات اخیر در زمینه پیامدهای فلات شغلی

8-2-1 تعهد سازمانی و فلات زدگی شغلی

8-2-2رضایت شغلی و فلات زدگی شغلی

8-2-3 ترک خدمت و فلات زدگی شغلی

8-2-4 تحلیل رفتگی روانشناختی و فلات زدگی شغلی

8-2-5فرسودگی شغلی و فلات زدگی شغلی

8-3 نتیجه گیری

8-4 پیشنهادات

8-4-1 پیشنهدات مبتنی بر نتایج تحقیقات اخیر

8-4-2پیشنهادات برای پژوهش های آتی

8-5 محدودیت های پژوهش های در باب فلات شغلی

 

 

 

                                                        معرفی کتاب اقتصاد تعاونی از منظر اسلام     

 

                                               

 
نویسنده : احمد علی یوسفی
انتشارات: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
این کتاب، دو بخش اساسی دارد. در بخش اول، این پدیده مستحدثه – اقتصاد تعاونی - شناسایی و نقد و بررسی می ‌شود و در بخش دیگر از منظر اسلام الگوی مطلوب کشف و ارائه می ‌گردد. واضح است که در هر دو بخش، قصد دارد تا ضمن بررسی و نقد اقتصاد تعاونی، الگوی مطلوب اقتصاد تعاونی را از منظر اسلام کشف و ارائه نماید.این کتاب می‌کوشد ضمن ترسیم ابعاد ساختار و اصول اقتصاد تعاونی؛ با بازسازی برخی ابعاد و اصول بر اساس مبانی اسلامی، آن را در  چارچوب نظام اقتصادی اسلام معرفی کند. تحقیق با بازخوانی سطح مبانی، اهداف و اصول؛ به چشم‌اندازهایی عملگرا چون طراحی مدل‌های اجرایی  مبتنی بر فقه و مبانی اسلامی می‌اندیشد و با عبور از سطوح نظری و خوانش انسان در آموزه‌های اسلام، تحقق اقتصادی عدالت‌گرا را فراروی خویش می‌نهد.
در فصل نخست این کتاب به مفهوم و سیر تحول اقتصاد تعاونی در جهان پرداخته شده و در ادامه اصول اقتصاد تعاونی مورد توجه قرار گرفته است. در فصل سوم اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی سرمایه‌دار به صورت تطبیقی بررسی شده است. فصل چهارم به بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی و در فصل پنجم به الگوهای اجرایی اقتصاد تعاونی پرداخته شده و نویسنده در فصل ششم جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد، بخش را مورد بررسی قرار داده است. همچنین آثار و پیامدهای اقتصادی تعاونی فصل پایانی این اثر را دربرمی‌گیرد.
اهداف کتاب 
اثبات ناسازگاری الگوی اقتصاد تعاونی با آموزه های نظام اقتصادی کمونیسم و سرمایه ‌داری؛
مطلوب اقتصاد تعاونی براساس تعالیم اسلامی، الگوی مناسبی برای تولید متعادل، رفع بیکاری، ایجاد اشتغال متعادل، کنترل رکود و تورم، توزیع عادلانه‌ ی ثروت و درآمد در جامعه و جلوگیری از انحصارات است؛
الگوی مطلوب اقتصاد تعاونی مبتنی بر آموزه‌ های اسلامی، به عنوان یکی از بخش ‌های نظام اقتصادی اسلام، دارای ظرفیت مناسبی در وصول نظام اقتصادی اسلام به اهدافش است.
کشف الگوی مطلوب اقتصاد تعاونی بر اساس تعالیم اسلامی؛
تعیین جایگاه اقتصاد بخش تعاونی به عنوان یکی از بخش ‌های نظام اقتصادی اسلام؛
اثبات همسویی الگوی اقتصاد تعاونی براساس تعالیم اسلامی با مبانی بینشی، ارزشی و اهداف نظام اقتصادی اسلام؛
فصل های کتاب
فصل اول: ماهیت اقتصاد تعاونی و شرکت‌ های تعاونی
فصل دوم: تحولات تاریخی شکل‌گیری اقتصاد تعاونی 
فصل سوم: آموزه ‌های نظام اقتصادی سرمایه ‌داری و اقتصاد تعاونی
فصل چهارم: آموزه ‌‌های نظام اقتصادی کمونیسم و اقتصاد تعاونی 
فصل پنجم: مبانی بینشی اسلام و اقتصاد تعاونی
فصل ششم: ارزش ‌های اخلاقی اسلام و اقتصاد تعاونی 
فصل هفتم: اصول رفتاری اقتصادی و اقتصاد تعاونی
فصل هشتم: مالکیت در اسلام و اقتصاد تعاونی 
فصل نهم: اهداف اقتصادی تعاونی در اسلام
فصل دهم: اصول اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام 
فصل یازدهم: انواع مدل‌ های اجرایی اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام
فصل دوازدهم: جایگاه اقتصاد بخش تعاونی در نظام اقتصادی اسلام 
فصل سیزدهم: اقتصاد تعاونی و توزیع عادلانه ‌ی ثروت و درآمد‌ها در اسلام
فصل چهاردهم: جمع بندی، نوع ‌‌آوری‌ ها و پیشنهادها