پیشخوان پیشخوان

صندوق کارآفريني اميد در آينه رسانه بيست و ششم شهريور 98
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
صندوق کارآفريني اميد در آينه رسانه بيست و پنجم شهريور 98
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲۵ شهريور ۱۳۹۸
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲۴ شهريور ۱۳۹۸
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲۳ شهريور ۱۳۹۸
شهرک خصوصي يا شهر نمايشگاهي مبل و منبت؟
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲۱ شهريور ۱۳۹۸
تسهيلات صندوق کارآفريني اميد کردستان و ايجاد ۵۴ فرصت شغلي
۳۶۰ ميليارد ريال تسهيلات مشاغل روستايي درچهارمحال و بختياري

 

مديرعامل:
صندوق کارآفريني اميد بايد موسسه اول توسعه روستايي در حوزه حمايت مالي باشد
۱۳۹۸/۰۶/۲۶