اطلاعیه اطلاعیه

اطلاعيه

به منظور بررسی و رفع مشکلات متقاضیان و تکریم ارباب رجوع، مدیران و معاونین ستادی صندوق كارآفريني اميد روزانه به ترتیب زمانبندی جدول ذیل جهت پاسخگویی مستقیم، در اداره پاسخگویی و ارتباطات مردمی در محل ستاد مرکزی صندوق حضور خواهند یافت:

شنبه ها : معاونت توانمندسازي و ساماندهي - ساعت 11- 10
یکشنبه ها : مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد - ساعت 11- 10
دوشنبه ها : معاونت تجهيز و تامين منابع مالي - ساعت 11- 10
سه شنبه ها : مشاور امور بانوان - ساعت 11- 10
چهارشنبه ها : مديريت حقوقي و امور قراردادها - ساعت 11- 10