اطلاعیه اطلاعیه

جايگاه صنايع دستي در اقتصاد ايران و نقش صندوق کارآفريني اميد در توسعه آن
به منظور دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.