نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

انعقاد تفاهم نامه همکاري صندوق کارآفريني اميد و صندوق بيمه کشاورزي

به منظور حمایت از اشتغال مولد و پایدار در کسب و کارهای خرد و کوچک روستایی و کاهش ریسک سرمایه گذاری بویژه در مناطق روستایی، محروم و کمتر برخوردار با اتکاء به دانش، تجربه و منابع مالی مشترک طرفین این تفاهم نامه بین نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و محمدابراهیم حسن نژاد مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی منعقد شد.
از جمله اهداف این تفاهم نامه می توان به حمایت از جبران خسارت های احتمالی دریافت کنندگان تسهیلات بخش کشاورزی از طریق بیمه محصولات کشاورزی در رسته های کسب و کاری مانند گلخانه، دام سبک و سنگین، طیور، آبزیان و زیربخش های صنایع تبدیلی و صنایع غذایی اشاره کرد.
همکاری با صندوق کارآفرینی امید در جهت ایجاد بسترهای لازم در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان روستایی، شناسایی و معرفی کارآفرینان و فرصت های ایجاد اشتغال به صندوق کارآفرینی امید از طریق کارگزاری ها به عنوان عوامل استعداد یابی، همکاری و تعامل با هدف ایجاد و تقویت زیرساخت های مالی و فناوری اطلاعات در حوزه توسعه روستایی از طریق برقراری ارتباط بین زیرساخت های فناوری اطلاعات، تعریف برنامه مشترک برای ایجاد و یا توسعه فین تک، با هدف پرداخت حق بیمه از طریق اپلیکیشن یا سازوکارهای فناوری مشترک از جمله تعهدات طرفین این تفاهم نامه می باشد.
این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت پنج سال شمسی معتبر می باشد و در پایان مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.