نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

به ميزباني صندوق کارآفريني استان تهران
جلسه شوراي هماهنگي مديران کل استان

جلسه شورای هماهنگی مدیران کل استان تهران روز چهارشنبه مورخ 25/7/97 با حضور نورالله زاده ، مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید و رضاییان مدیر صندوق کارآفرینی استان تهران،  شاه کرمی مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران و سایر اعضای شورا ، به پیشنهاد صندوق کارآفرینی امید استان تهران در اقامتگاه بوم گردی خانه عمومش رضا که با پرداخت تسهیلات از طرف صندوق پرداخت شده ، برگزار گردید.

مدیر اقامتگاه پس از توضیحاتی درباره اقامتگاه گفت: در ابتدا اجرای طرح خانه عمومش رضا از صندوق کارآفرینی امید به مبلغ 100 میلیون تومان در سال 1396 برای احیای قسمت قدیم ساختمان ، تسهیلات دریافت نموده است و ادامه اجرای مرحله دوم کار اقامتگاه به مبلغ 300 میلیون تومان برای تکمیل طرح اقامتگاه ، تسهیلات به ایشان پرداخت شده است.

اقامتگاه بوم گردی عمومش رضا ، 1000 مترمربع مساحت آن می باشد در روستای کویرآباد در جنوب شرقی شهرستان ورامین حدفاصل آب باریک و چرمشهر واقع شده است.

شاه کرمی  مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران  تسهیلات صندوق کارآفرینی امید را راه گشا دانست و راهکارهایی ر ادر ارتباط با بهبود این تسهیلات در استان ارائه داد. در ادامه رضاییان مدیر صندوق کارآفرینی استان تهران از پیشرفت پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در سطح استان و طرح های اشتغال روستایی گزارشی ارائه کرد.

نورالله زاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید درپایان این جلسه جهت بهتر شدن وضعیت پرداخت تسهیلات و همچنین تسهیل در ضمانت وام گیرندگان در روزهای آتی با تمهیدات ایجاد شده در اخذ ضمانت صحبت و گزارشی ارائه نمود.

در انتهای جلسه حاضران از بخش های مختلف طرح مذکور شامل ، محل های اقامت ،پذیرایی و اصلاح نژاد دام بازدید کردند.