صفحات استانی صفحات استانی

گزارش عملکرد پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري از محل منابع مشترک صندوق کارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي

پس از ابلاغ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مرحله اول سپرده در تاریخ  27/09/96 برای بانکهای عامل از سوی صندوق توسعه ملی کارسازی شده است که این امر برای صندوق کارآفرینی امید با تأخیر چند ماهه صورت گرفت. صندوق در کنار سه بانک دیگر (از تاریخ 21/12/1396 با سه ماه تأخیر نسبت به سایربانک¬های عامل) به عنوان عاملیت پرداخت تسهیلات جهت اشتغال روستایی و عشایری از محل منابع مشترک صندوق توسعه ملی انتخاب شده است و از زمان افتتاح سپرده برای اجرای طرح تا ایجاد امکان فعالیت صندوق در سامانه کارا (26/01/97)، مدت زمانی بیش از یکماه صرف شد تا نام صندوق در سامانه کارا اضافه گردد. علی ایحال صندوق با توان همه‌جانبه و جهادی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برنامه‌ریزی کاملی را در تحقق اهداف تعیین شده انجام داده است. بخشی از عملکرد صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

منابع طرح: 10000 میلیارد ریال
 (شامل 5000 میلیارد ریال از محل منابع صندوق کارآفرینی امید- 5000 میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی)

در مجموع به طرح‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تعداد 8522 طرح به ارزش 2.913 میلیارد ریال بیشترین     
تسهیلات نسبت به سایر بخش ها پرداخت شده است.
بیشتر طرح های معرفی شده به صندوق از نوع طرح¬های کوچک و ایجادی می باشند (به عنوان نمونه در رسته پرورش و اصلاح دام تعداد7.976 فقره به ارزش 4.786 میلیارد ریال و در رسته صنایع دستی تعداد 4.660 طرح  به ارزش 1.242 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است). از لحاظ طبقه بندی مبالغ، در سطح بین صفر تا 500 میلیون ریال تعداد 14.528 طرح به ارزش 2.940 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت گردیده است. 
حدود 90 درصد طرح هابا توجه به نوع ایجادی و توسعه ای از دوره تنفس بین 6 ماه تا دو سال و از یک دوره بهره برداری یکساله برخوردار هستند و صرفاً 10 درصد طرح¬های صندوق در بدو امر اقساطی هستند و تماماً در قالب عقد قرض‌الحسنه با نرخ 4 درصد برای مناطق مرزی و 6 درصد برای مناطق غیرمرزی می باشد.
طی این مدت و بر اساس بازخورد دریافتی از اجرای این قانون توسط واحدهای اجرایی صندوق، اموری از قبیل تسهیل فرآیند تشکیل پرونده تسهیلاتی، حذف یا مکانیزه نمودن برخی استعلامات وقت گیر، استفاده از توان کارشناسی بیرون سازمانی همسو با اهداف پروژه، تفویض اختیارات وسیع و مناسب جهت تسریع و تسهیل فرآیند، تسهیل ترهین وثایق، کاهش آورده نقدی به میزان 10 درصد و همراهی حداکثری برای پذیرش طرح های متقاضیانی که دارای بدهی غیرجاری یا چک های برگشتی به میزان 25 درصد تسهیلات درخواستی آنها می باشد صورت گرفته است و همچنین آموزش مهارت به صاحبان کسب و کارهای خرد نیازمند بررسی و بازدید از عملیات اجرایی طرح ها در روستاها بوده که خود فرآیندی زمان بر در اجرای طرح‌ها می¬باشد.