صفحات استانی صفحات استانی

با حضور مدير منابع انساني، آموزش و رفاه
برگزاري جلسه شوراي ادراي صندوق کارآفريني اميد استان کردستان

به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید کردستان، جلسه ای به منظور بررسی و برنامه ریزی اهداف کاری صندوق، با حضور مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه ، مدیریت منابع انسانی، مدیر صندوق استان ، کارشناسان ستادی و روسای صندوق شهرستان ها در صندوق کارآفرینی امید کردستان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا عزت پور، مدیر صندوق استان کردستان، ضمن خیر مقدم حضور مدیریت منابع انسانی، اهم برنامه ها و سیاست های صندوق جهت فعالیت موثر در سال جاری را تشریح نمود و گزارشی جامع از اقدامات انجام شده در حوزه منابع انسانی، آموزش و رفاه صندوق استان ارائه نمودند.

در ادامه فرهاد محمدی مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه صندوق نسبت به تشریح و بیان اقدامات صورت گرفته و برنامه های آن مدیریت در سه بخش اقدام نمودند.

ایشان در بخش اول سخنان خود به تشریح جایگاه منابع انسانی در سازمانها پرداختند و اظهار نمودند یکی از اهداف هر سازمان تاکید و توجه به منابع انسانی در سازمانها است زیرا منابع انسانی قلب تپنده هر سازمان می باشند.

وی در بخش دوم افزود: رؤسای سازمانی باید توجه خاصی به پرسنل داشته ، که صندوق در حال حاضر توجه ویژه ای در دستور کار خود قرار داده است. از جمله ساماندهی حقوق و مزایا و لحاظ نمودن سوابق و ارزشهای هر فرد در جایگاه و محل تصدی خود و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل، بازنگری آئین نامه رفاهی و الکترونیکی نمودن پرونده های پرسنلی .

فرهاد محمدی در بخش سوم سخنان خود گفت: در بحث آموزش نیز مدیریت منابع انسانی آموزش و رفاه ، بصورت سالیانه نیازسنجی آموزشی و مرتبط با فعالیت های کارکنان را به استانها ابلاغ و دوره های آموزشی مورد نیاز هر استان در قالب آموزشهای الکترونیکی و حضوری برگزار می شود.

سپس کارشناسان ستادی و رؤسای دفاتر شهرستانی مسائل، مشکلات و موارد مربوط به حوزه آموزش، رفاه و منابع انسانی را مطرح نمودند.

در ادامه محمدی مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه ضمن جمعبندی مطالب مطرح شده و بیان اقدامات انجام شده در حوزه منابع انسانی، آموزش و رفاه به سؤالات و پیشنهادات عنوان شده همکاران به صورت کامل و جامع پاسخ دادند.

 در پایان عزت پور ضمن قدردانی مجدد از سفر مسئولین صندوق به استان و با اشاره به مفید بودن و ایجاد انگیزه نمودن ، با آرزوی تدوام این سفرها ختم جلسه را اعلام نمودند.