صفحات استانی صفحات استانی

 

آغاز سلسله نشست هاي اشتراک دانش،همزمان با هفته پژوهش

 

 

 

آغاز سلسله نشست هاي اشتراک دانش،همزمان با هفته پژوهش

 

اولین جلسه از سلسله نشست های اشتراک دانش

سخنران : جناب آقای دکتر نوراله زاده

موضوع : تأمین مالی خرد

برای دریافت فایل سخنرانی اینجا را کلیک کنید

 

دومین جلسه از سلسله نشست های اشتراک دانش

سخنران : جناب آقای دکترعلی اصحابی

موضوع : تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل

برای دریافت فایل سخنرانی اینجا را کلیک کنید

 

سومین جلسه از سلسله نشست های اشتراک دانش

سخنران : جناب آقای دکتر محمد تقی جمشیدی

موضوع : مدیریت ریسک دربانک ها و موسسات اعتباری

برای دریافت فایل سخنرانی اینجا را کلیک کنید

 

چهارمین جلسه از سلسله نشست های اشتراک دانش

سخنران : جناب آقای دکتر یوسفیان

موضوع : تست مامان

برای دریافت فایل سخنرانی اینجا را کلیک کنید

 

پنجمین جلسه از سلسله نشست های اشتراک دانش

سخنران :  جناب آقای دکتر تک دهقان

موضوع : خلق پول و آثار آن بر صندوق

برای دریافت فایل سخنرانی اینجا را کلیک کنید

 

ششمین جلسه از سلسله نشست های اشتراک دانش

سخنران :  جناب آقای دکتر شفیعی

موضوع : مدیریت ریسک اعتباری

برای دریافت فایل سخنرانی اینجا را کلیک کنید

 

هفتمین جلسه از سلسله نشست های اشتراک دانش

سخنران :  جناب آقای دکتر رئیسی

موضوع : مدیریت عملکرد

برای دریافت فایل سخنرانی اینجا را کلیک کنید

 

هشتمین جلسه از سلسله نشست های اشتراک دانش

سخنران :  جناب آقای مسعود محمدی

موضوع : استراتژی های نوین بازاریابی در کسب و کارهای خرد و کوچک

برای دریافت فایل سخنرانی اینجا را کلیک کنید