صفحات استانی صفحات استانی

طرح اميد 1
•    طرح امتیازی اشتغال امید 1
 
 صندوق کارآفرینی امید با هدف ایجاد و توسعه كسب و كارهای كوچك و 
پایدارسازی مشاغل خرد و خانگی تسهیلات امتیازی مشارکتی پرداخت 
می نماید.  این تسهیلات با نام طرح امتیازی اشتغال امید1به منظور حفظ 
و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین ارتقاء كیفیت 
وكمیت محصول یا خدمات واحدهای كسب و كـارنیز ارائه می گردد.
 
•    مخاطبین 
 
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ایجاد و توسعه كسب و كارهای خرد و همچنین وام گیرندگان اشتغال سنوات گذشته صندوق كه ظرفیت واحد خود را به لحاظ كمی و كیفی افزایش دهند،   می توانند نسبت به  افتتاح حساب امید 1 اقدام نمایند.
 
 
•    شرایط و  ویژگی های طرح:
 
حداقل موجودی جهت محاسبه امتیاز 50 میلیون ریال
دوره انتظار جهت دریافت تسهیلات 180 روز
حداکثر موجودی جهت محاسبه امتیاز 200 میلیون ریال
نسبت ماندگاری اقساط 1 به 3
•  سقف تسهیلات در این طرح 500 میلیون ریال متناسب با  امتیاز ایجاد شده 
حداقل تعداد اقساط 18 ماه متناسب با دوره انتظار
حداکثر اقساط 60 ماه متناسب با دوره انتظار
ضریب پرداخت تسهیلات 150 درصد معدل موجودی
 
 
*     کارمزد این تسهیلات 4 درصد می باشد و در صورتیکه مشتری بخواهد سپرده نقدی را وثیقه تسهیلات طرح امتیازی اشتغال امید 1 قرار دهد نرخ کارمزد از 4 درصد به 2 درصد کاهش می یابدو مابقی از طریق سایر وثایق، طبق ضوابط تضمین خواهد شد.