صفحات استانی صفحات استانی

 

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و سي و سومين نمايشگاه ملي صنايع دستي تهران، باحضورصندوق کارآفريني اميد

 

 

 

 

 

 

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و سي و سومين نمايشگاه ملي صنايع دستي تهران،باحضورصندوق کارآفريني اميد 

 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور صندوق کارآفرینی امید افتتاح شد.

صندوق کارآفرینی امید در این نمایشگاه با برگزاری میزهای گفتگو، کارگاه های آموزشی و ارائه تجربیات موفق کسب وکارهای گردشگری و صنایع دستی درباشگاه کارآفرینی کارستان پاسخگوی مراجعه کنندگان است.

این نمایشگاه تا روزشنبه بیست وشش بهمن 1398 ادامه خواهدداشت وصندوق کارآفرینی امید در سالن 38 میزبان مراجعه کنندگان می باشد.