نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

توسط بانك مركزي صورت گرفت: تاييد اساسنامه و صدور مجوز فعاليت صندوق كارآفريني اميد

بر اساس قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مصوب سال 1383 و تبصره 1 و 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه فعاليت مؤسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مستلزم اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي ج.ا.ايران مي باشد، ضمناً بر اساس اساسنامه صندوق مهرامام رضا (ع)‌ نيز هرگونه فعاليتي مستلزم طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط مي باشد.
از آنجائيكه از سال 1389 صندوق مهرامام رضا (ع) با استفاده و استقرار سيستم بانكداري و ايجاد شعب در سرتاسر كشور به عمليات پولي و بانكي بدون دريافت مجوز فعاليت از بانك مركزي مبادرت ورزيده بود، لذا ادامه فعاليت غير قانوني صندوق با سياست هاي قانون مداري دولت تدبير و اميد سازگاري نداشت و مستلزم رعايت قانون بازار غير متشكل پولي و دريافت مجوز فعاليت از بانك مركزي براي اخذ سپرده هاي مردمي و به تناسب آن اعطاي تسهيلات از محل منابع و وجوه مردمي بود.
بر اين اساس، اقدام ها و پيگيري هاي لازم براي اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي به عمل آمد و پس از جلسات و بررسي هاي طولاني ارگان بانك مركزي، اساسنامه صندوق در چارچوب سياست هاي شوراي پول و اعتبار اصلاح گرديد. يكي از الزامات صحيح شوراي پول و اعتبار عدم بكارگيري و استفاده از نامه ائمه اطهار(س) بر روي مؤسسات اعتباري است كه دليل آن جلوگيري از سوء‌استفاده از اسماء‌ و عناوين مبارك براي مقاصد اقتصادي و بانكي و همچنين جلوگيري از سوءاستفاده تسهيلات گيرنده از عدم پرداخت به موقع مطالبات و عدم توسل آنها به القاب و اسامي مبارك مي باشد.
در اين چارچوب چون بيش از 80 درصد فعاليت صندوق حمايت مالي از كسب و كارهاي خرد و كوچك مي باشد كه معمولاً بانك پذير نيستند لذا نام صندوق به صندوق كارآفريني اميد با اخذ مجوز فعاليت رسمي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تغيير و دوره جديدي را براي حمايت مالي از كسب و كارهاي خرد و كوچك بازار محور، به صورت زنجيره هاي توليد و شبكه سازي و خوشه هاي كسب و كار آغاز نموده است.