نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

دكتر رضوي :
نقش صندوق كارآفريني اميد در حمايت از روستاييان كشور، نقشي كم بديل است.

دكتر رضوي معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور معاون اول رييس جمهور با حضور در نمايشگاه توانمندي روستاييان، از اين نمايشگاه بازديد بعمل آورد.
دكتر رضوي در ادامه با حضور در سالن 14 نمايشگاه بين المللي تهران از غرفة صندوق كارآفريني اميد و غرفه هاي روستاييان مورد حمايت صندوق در اين سالن بازديد و با برخي غرفه داران به گفتگو پرداخت.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور معاون اول رييس جمهور با حضور در غرفه صندوق كارآفريني اميد ضمن قدرداني از حمايت صندوق در برپايي اين نمايشگاه،‌نقش صندوق در حمايت از روستاييان كشور را نقشي مهم، كم بدليل و پررنگ توصيف كرد و افزود: صندوق كارآفريني اميد دوش به دوش سياست هاي دولت تدبير و اميد در جهت كاهش محروميت در روستاها و ايجاد اشتغال روستاييان گام بر مي دارد.
دكتر رضوي در ادامه با اشاره به نقش اشتغال خرد و كوچك در رشد اقتصاد ملي، رويكرد دولت را ايجاد اشتغال در روستاها و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها برشمرد و گفت: تعامل معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري با نهادهايي همچون صندوق كارآفريني اميد در 3سال گذشته باعث گرديده علاوه بر جلوگيري از مهاجرت روستاييان، شاهد ايجاد كارگاه هاي خانگي و خرد در روستاها و در نتيجه اشتغال روستاييان باشيم.
لازم به ذكر است دومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر با هدف معرفی روستاهای نمونه و توانمندی و ویژگی های آنان با نام «به منزله ایران کوچک در قلب پایتخت» از 15 لغايت 19 ماه جاري در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا مي باشد.