نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

کسب رتبه دوم صندوق استان بوشهر در ارزیابی عملکرد مجموعه صندوق کارآفريني اميد کشور

صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر در ارزیابی عملکرد با توجه به شاخص های تعیین شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 94 موفق به کسب رتبه دوم شد.
بازرسین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور جهت ارزیابی عملکرد ادارات و دستگاه های اجرایی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان بوشهر در جلسه ای با حضور مدیر و پرسنل ستاد صندوق استان، ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد صندوق این استان با توجه به 45 شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه های مختلف عملکرد داخلی صندوق، میزان تعامل با سازمان ها و ادارات، شرکت فعال در جلسات شورای هماهنگی ادارات استان و... عملکرد صندوق در سال 95 را مورد تحلیل قرار دادند. 
طی این ارزیابی استان بوشهر در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی تابعه وزارت کار در کشور مقام اول را کسب نموده و صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر در مجموعه صندوق کارآفرینی امید کشور پس از تهران مقام دوم را کسب نموده است.
بازرسین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد صندوق استان در ارائه خدمات مناسب به مشتریان و کمک به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و کارآفرینان استان برای مجموعه صندوق کارآفرینی امید کشور آرزوی توفیق و بهروزی نمودند.