نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

جشنواره از ایده تابازار

نخستین جشنواره شناسایی،انتخاب و حمایت از ایده های نوآورانه ی کسب و کار با مشارکت صندوق کارآفرین امید در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.
زارعی متین دبیر جشنواره گفت:  120 ایده توسط دانشجویان این دانشگاه به دبیرخانه ارسال شده که 25 ایده به عنوان آثار برتر انتخاب شده است.
زارعی متین  افزود:ایده های انتخاب شده با حمایت صندوق کارآفرین امید مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت تا وارد بازار کار شوند.
دبیر جشنواره از ایده تابازار مهمترین هدف از این جشنواره را توسعه کارآفرینی عنوان کرد و افزود: راه اندازی پارک علم و فناوری و مراکز پژوهش نیز در همین راستا است.

در پایان این جشنواره از ایده های برتر تجلیل شد.