نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

نشست شورای هماهنگی بانکهای استان هرمزگان به میزبانی صندوق کارآفرینی امید برگزار شد

نشست شورای هماهنگی بانکهای استان هرمزگان با حضور مدیران شعب بانک ها و به میزبانی صندوق کارآفرینی امید برگزار شد.
یاسر پرورش، مدیر صندوق کارآفرینی امید استان در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم، به ارائه گزارش 8 ماهه فعالیت صندوق کارآفرینی امید در حوزه های تسهیلات ازدواج، اشتغال، پشتیبان، کارفرمایی و روستایی پرداخت و با تاکید بر اهمیت پیگیری معوقات و وصول مطالبات خواهان همکاری سایر بانکها در این زمینه شد.