نمایش محتوا نمایش محتوا

تسهیلات اشتغالزایی کارفرمایی زیر 10 نفر کارکن
به منظور گسترش پوشش دامنه حمایتی و ایجاد مشوق های لازم جهت سرمایه گذاری در طرحهای دانش بنیان و تعاونی و پشتیبانان مشاغل خانگی صندوق نسبت به طراحی و آماده سازی زیر ساختهای حمایتی از شرکتهای دانش بنیان و تعاونی تا سقف یک میلیارد ریال اقدام نموده است. طرح های مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فن آوری و تعاونیهای کوچک با رویکرد عضویت فارغ التحصیلان، زنان سرپرست خانواده و روستائیان و ساکنین مناطق محروم اولویت های استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در این بخش می باشند.