نمایش محتوا نمایش محتوا

صندوق با طراحی نظام سپرده پذیری قرض الحسنه نسبت به اعطای تسهیلات به صنوف و کسب و کارهای فعال و دایر تحت پوشش اتحادیه های صنفی در قالب تأمین سرمایه در گردش و بهسازی مکان و تأمین تجهیزات تا حداکثر150 میلیون ریال با اقساط 12 ماهه اقدام می نماید. در این طرح در صورت انتقال کارکرد حساب توسط صنوف به صندوق، صندوق حمایتهای تسهیلاتی را برابر میانگین و کارکرد تا سقف فوق الاشاره را به مشتریان صورت می دهد.