تلاش صندوق کارآفريني اميد اين است که در حوزه عشاير موثر واقع شود

تلاش صندوق کارآفرینی امید این است که در حوزه عشایر موثر واقع شود

تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۴۰۰ چاپ خبر
تلاش صندوق کارآفريني اميد اين است که در حوزه عشاير موثر واقع شود

علايي مقدم  رئيس سازمان امور عشاير با حضور در ستاد صندوق کارآفريني اميد با  نوراله زاده مديرعامل صندوق کارآفريني اميد ديدار وگفتگو کرد.

نوراله زاده دراين ديدار با بيان اهميت و نقش عشاير گفت: يکي از برنامه هاي صندوق  در سالهاي گذشته ورود به حوزه جامعه عشايري بوده که بتواند در اين زمينه موثر واقع شود ولي عليرغم تلاش هاي انجام شده اين اتفاق رخ نداده است.
وي افزود:  صندوق کارآفريني اميد و سازمان امور عشايري در حوزه هاي؛ زنجيره تامين گوشت، لبنيات، فرآورده هاي لبني، بسته بندي محصولات لبني، صنايع دستي و صندوق هاي خرد محلي مي توانند با هم همکاري داشته باشند.
وي در مورد ضمانت هاي اخذ شده از عشاير افزود: در اين خصوص مي توان متناسب با شرايط آنها و با هماهنگي با سازمان امورعشاير ضمانت اخذ نمائيم.
علايي مقدم در اين ديدار ضمن برشمردن فعاليت هاي سازمان امور عشاير گفت: فعاليت هايي را در سازمان انجام داده ايم که مي توانيم با همکاري صندوق آنها را تکميل نمائيم.
رئيس سازمان امور عشاير با ابراز نگراني درباره خشکسالي در کشور گفت:  با توجه به هزينه اعتبار براي خشکسالي و تامين علوفه دام نتوانستيم براي عشاير تامين اعتبار نمائيم و با معرفي به ساير بانکها هم مشکل تسهيلات گران قيمت و تامين وثيقه وجود دارد که اين شکل با حمايت صندوق مرتفع خواهدشد.