طرح برتر شهرستان اردکان
طرح برتر شهرستان اردکان

طرح برتر شهرستان اردکان

عنوان طرح: تولید ظروف سفالی

مجری طرح: زهرا میربرزگر

مبلغ تسهیلات: 200 میلیون ریال               

تعداد اشتغال ایجاد شده: 2 نفر

محل اجرای طرح: اردکان

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ يزد