طرح برتر شهرستان يزد
طرح برتر شهرستان يزد

طرح برتر شهرستان یزد

عنوان طرح:آموزش و مشاوره کارآفرینی ورزشی     

مجری طرح: شرکت ابرار حرکت و توسعه وستا

مبلغ تسهیلات: 1/5میلیارد ریال               

تعداد اشتغال ایجاد شده: 2 نفر

محل اجرای طرح: یزد

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ يزد