طرح برتر تيرماه 1401 شهرستان کبودرآهنگ استان همدان
طرح برتر تيرماه 1401 شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

طرح برتر تیرماه 1401 شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

طرح برتر شهرستان کبودرآهنگ استان همدان
تاریخ پرداخت تسهیلات 1400/4/1
اشتغال ایجادی 3 نفر
تسهیلات پرداختی 1/300/000/000 ریال
عنوان طرح تولیدی پوشاک
موضوع فعالیت تولید پوشاک
نام مجری طرح داوود کریمی
محل اجرای طرح شهرستان کبودرآهنگ
منابع تامین اعتبار صنایع و معادن کئچک(صندوق توسعه ملی)
وضعیت طرح فعال

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ همدان