طرح برتر تيرماه 1401 شهرستان کبودرآهنگ استان همدان
طرح برتر تيرماه 1401 شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

طرح برتر تیرماه 1401 شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

طرح برتر شهرستان کبودرآهنگ استان همدان
تاریخ پرداخت تسهیلات 1399/8/24
اشتغال ایجادی 10 نفر
تسهیلات پرداختی 1/000/000/000 ریال
عنوان طرح قالی بافی
موضوع فعالیت قالی بافی
نام مجری طرح لیلا شعبانی
محل اجرای طرح شهرستان کبودرآهنگ
منابع تامین اعتبار صنایع و معادن کوچک ( صندوق توسعه ملی )
وضعیت طرح فعال

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ همدان