طرح برتر تيرماه 1401در شهرستان بندرلنگه
طرح برتر تيرماه 1401در شهرستان بندرلنگه

طرح برتر تیرماه 1401در شهرستان بندرلنگه

عنوان طرح: فروشگاه لاستیک

قالب طرح: خویش فرمایی

مجری طرح: احمد اعتمادی پور

مبلغ تسهیلات: یک میلیارد ریال

اشتغال ایجاد شده: 1 نفر

آدرش طرح: شهرستان بندرلنگه

سال راه اندازی: 1401

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ هرمزگان