طرح برتر تيرماه شهرستان بندرلنگه
طرح برتر تيرماه شهرستان بندرلنگه

طرح برتر تیرماه شهرستان بندرلنگه

عنوان طرح: صنایع دستی(میناکاری)

قالب طرح: خانگی

مجری طرح: فائزه پور محی آبادی

مبلغ تسهیلات: 300 میلیون ریال

اشتغال ایجاد شده: 1 نفر

آدرش طرح: شهرستان بندرلنگه

سال راه اندازی:1401

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ هرمزگان