طرح برتر مرداد ماه آذربايجان غربي
طرح برتر مرداد ماه آذربايجان غربي

طرح برتر مرداد ماه آذربایجان غربی

نام مجری طرح: خانم نسیم شهنازی (شرکت اروم همای سعادت)

 نام طرح : تولید قلک های جادویی

محل اجرای طرح : روستای چنقرانلوی یکان شهرستان ارومیه

مبلغ تسهیلات اعطایی : 10.000.000.000 ریال

تعداد اشتغال ایجادی : 7 نفر

سال اخذ تسهیلات: 1398

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ آذربایجان غربي
طرح برتر شهرستان اروميه در مرداد ماه