طرح برتر تيرماه آذربايجان غربي
طرح برتر تيرماه آذربايجان غربي

طرح برتر تیرماه آذربایجان غربی

نام مجری طرح: عبداله حاجی زاده شاه بند لو

 نام طرح : پرورش بوقلمون

محل اجرای طرح : روستای قرالر کوه شهرستان ارومیه

مبلغ تسهیلات اعطایی : 850.000.000 ریال

تعداد اشتغال ایجادی : 2نفر

سال اخذ تسهیلات: 1398

۵ بهمن ۱۳۹۹ آذربایجان غربي
طرح برتر شهرستان اروميه در تيرماه