طرح برتر شهريور 1399در شهرستان بندرعباس
طرح برتر شهريور 1399در شهرستان بندرعباس

طرح برتر شهریور 1399در شهرستان بندرعباس

عنوان طرح: دامداری

قالب طرح:کارفرمایی

مجری طرح: غلامحسین حیدری                         

مبلغ تسهیلات :500میلیون  ریال

اشتغال ایجاده :2 نفر

محل اجرا:بندرعباس

سال راه اندازی :1399

۸ مهر ۱۳۹۹ هرمزگان