طرح برتر شهريور1399در شهرستان بندرعباس
طرح برتر شهريور1399در شهرستان بندرعباس

طرح برتر شهریور1399در شهرستان بندرعباس

عنوان طرح: درب و پنجره سازی

قالب طرح:کارفرمایی

مجری طرح: محمد بربند                  

مبلغ تسهیلات :500میلیون  ریال

اشتغال ایجاده :2 نفر

محل اجرا:بندرعباس

سال راه اندازی :1399

۸ مهر ۱۳۹۹ هرمزگان