طرح برتر شهريور 1399در شهرستان بندرعباس
طرح برتر شهريور 1399در شهرستان بندرعباس

طرح برتر شهریور 1399در شهرستان بندرعباس

عنوان طرح: سپر سازی 

قالب طرح:خویش فرمایی

مجری طرح: منصور قاسمی        

مبلغ تسهیلات :300 میلیون  ریال

اشتغال ایجاده :2 نفر

محل اجرا:بندرعباس

سال راه اندازی :1399

۸ مهر ۱۳۹۹ هرمزگان