طرح برترپرداختي شهريور ماه
طرح برترپرداختي شهريور ماه

طرح برترپرداختی شهریور ماه

نام طرح : کارگاه خراطی
مجری طرح : فرزانه تقاضایی
محل اجرای طرح : سرایان
مبلغ تسهیلات :  200  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 1  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی – سرایان - بازار قدیمی میثم

۵ آبان ۱۳۹۹ خراسان جنوبی