طرح برترپرداختي شهريور ماه
طرح برترپرداختي شهريور ماه

طرح برترپرداختی شهریور ماه

نام طرح : کارگاه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
مجری طرح : مصطفی ابره
محل اجرای طرح : سرایان
مبلغ تسهیلات :  500  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 2  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی – سرایان - ابتدای بلوار ولیعصر

۵ آبان ۱۳۹۹ خراسان جنوبی