طرح برترپرداختي آبان ماه
طرح برترپرداختي آبان ماه

طرح برترپرداختی آبان ماه

نام طرح : پرورش گاو شیری    
مجری طرح : رضا حسینی نژاد محبتی
محل اجرای طرح : بشرویه
مبلغ تسهیلات :  1200  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 2  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه، روستای بره های موچ

۶ بهمن ۱۳۹۹ خراسان جنوبی