طرح برتر دي ماه 1399 شهرستان قم
طرح برتر دي ماه 1399 شهرستان قم

طرح برتر دی ماه 1399 شهرستان قم

نام طرح : تابلو نویسی ( خدمات لیزر)

مجری طرح : میثم جباری

مبلغ تسهیلات : 1 میلیارد ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 2 نفر

سال اجرای طرح : 1399

۲ بهمن ۱۳۹۹ قم