طرح برترپرداختي اسفند ماه
طرح برترپرداختي اسفند ماه

طرح برترپرداختی اسفند ماه

نام طرح :  بسته بندی زرشک (طرح مشارکتی)
مجری طرح :  شرکت تعاونی تولید روستایی اسدیه
محل اجرای طرح : درمیان
مبلغ تسهیلات :  19000  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 11   نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی، شهرستان درمیان – روستای نوغاب

۲۶ فروردين ۱۴۰۰ خراسان جنوبی