طرح برتر فروردين 1400 استان کردستان
طرح برتر فروردين 1400 استان کردستان

طرح برتر فروردین 1400 استان کردستان

عنوان طرح : پوشاک فروشی

 مجری طرح : هیوا مسلمی

مبلغ تسهیلات: 300  میلیون ریال

تعداد اشتغال زايي :   1  نفر

محل اجرای طرح : کردستان، سقز

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ کردستان