چچ

ساختار سازمانی

نعمت اله رضایی

مدیرعامل

ceo@karafariniomid.ir

حمیدرضا البرزی

معاون اعتبارات

www.karafariniomid.ir

محمدرضا دوست محمدی

س.معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

www.karafariniomid.ir

حسین نظریان

معاون حقوقی، امور مجلس و اموراستانها

www.karafariniomid.ir

رضا یوسفیان

سرپرست معاونت کسب و کار

www.karafariniomid.ir

حمیدرضا گل محمدی

مشاور مدیرعامل و مدیرحوزه مدیریت

.

میثم ملانجفی

مدیر حراست

www.karafariniomid.ir

علیرضا زاهدیان

مشاور مدیرعامل و مدیر برنامه ریزی و بودجه

www.karafariniomid.ir

حسین نشاط مبینی طهرانی

سرپرست مرکز فناوری های مالی واطلاعاتی

آدرس کوتاه شده: