چچ

اعضاء هیأت مدیره

دکتر محسن منصوری

رئیس هیأت مدیره

دکتر امیرحسین مدنی

نایب رئیس هیأت مدیره

دکتر هادی آقابابایی

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و عضو هیأت مدیره

دکتر رحیم ممبینی

عضو هیأت مدیره

دکتر سید علی قریشی

عضو هیأت مدیره

آدرس کوتاه شده: