۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۱۳:۰۷ ۱۹۴۵۲
گروه: خدمات
وضعیت:
چچ
هر روستا یک محصول

هر روستا یک محصول

روستای بدون بیکار
معرفی

سال 1396 به نام " اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال " نامگذاری شده است، یکی از مهمترین مولفه‌های رویکرد اقتصاد مقاومتی، تقویت توان تولید ملی است. پایگاه اصلی تولید ملی در هر کشوری در روستا شکل‌یافته و رشد می‌کند.طی دهه‌های گذشته در پی برخی تغییرات اجتماعی اقتصادی ایجاد شده، روستاها به مثابه کانون اصلی تولید در کشور توسعه نیافته‌اند. مهاجرت‌های بیرویه، کم آبی، فرهنگ علاقه به شهرنشینی از جمله عواملی هستند که موجب کاهش ظرفیت‌های تولیدی در روستاها شده‌اند.

یکی از ویژگی‌های مهم در طرح‌های مرتبط با بهبود اقتصاد روستا، مشارکت جامعه محلی در تدوین نقشه راه توسعه روستا است، به بیان دیگر طرح‌های توسعه روستایی می‌بایست تبدیل به تلاشی مشترک بین گروه‌های مختلف جامعه محلی و متولیان دولتی و نهادهای مردمی قرار گیرند تا با هم‌افزایی ظرفیت‌های مشترک دستیابی به اهداف توسعه فراهم شوند.

در واقع ضروری است با تمرکز تمامی فعالیت‌ها و اقدامات محلی و حتی در سطح ملی موضوع توسعه روستا مورد توجه قرار گیرد. از اینرو ویژگی " مشارکت" می‌تواند زمینه‌ساز فرایند توسعه محلی قرار گیرد و امکان ایفای نقشی فعال برای تمامی ذینفعان )از جمله مردم، نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد و دولت( را فراهم نماید.

مولفه‌ی دوم در بهبود اقتصاد روستا و تقویت معیشت ساکنان مناطق روستایی، موضوع "توانمندسازی" است.

توانمندسازی به معنای افزایش توانایی، مهارت و رفتار مسئولانه افراد در جامعه محلی است، بگونه‌ای که امکانات و دارایی‌های اندک جامعه روستایی از طریق رویکردی مشارکتی، منجر به اثرگذاری در زندگی افراد جامعه شود. ازاینرو توانمندسازی جامعه محلی نقش کلیدی و بنیادین در جلب مشارکت، ارتقای سرمایه اجتماعی، شناسایی وتعریف درست کسب وکارهای محلی و در نهایت تحقق توسعه اقتصاد محلی دارد. توانمندسازی شامل آموزش‌های مهارتی و حرفهای برای فعالیت کسب و کاری خاص، مهارت‌های مدیریتی مانند نحوه توسعه بازار و یا نحوه حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و یا فروش مستقیم، افزایش توان در انجام مذاکرات تجاری و مدیریت و کنترل گردش مالی و به طور کلی نحوه و میزان دسترسی به منابع مالی، اطلاعاتی و دانشی است.

انتظار می‌رود از طریق دو مولفه جلب مشارکت حداکثری و توانمندسازی افراد در جامعه محلی، امکان ساخت فعالانه آینده جامعه روستایی مبتنی بر درک واقعی از ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابت پذیر و پایدار فراهم شود.

در همین راستا صندوق کارآفرینی امید تلاش نموده است " طرح روستای بدون بیکار" را در راستای استراتژیصنعتی‌سازی روستاها و راهبرد منبع‌گرایی و مبتنی بر مزیت رقابتی روستاها بعنوان عامل و منبع مزیت رقابتی باهمکاری تمامی دستگاههای مرتبط ملی، استانی و محلی با محوریت افزایش توانمندسازی و مشارکت پذیری افراد جامعه محلی به منظور اشتغال پایدار و ریشه‌کنی بیکاری به اجرا درآورد. تجربه موفق صندوق کارآفرینی امید دراجرای این الگو در روستاهایی مانند اسطلخجان و دهنه‌سر شیجان در استان گیلان، ورزان مازندران و سایر استانها مشوق تمامی مدیران ستادی و استانی صندوق در توسعه این الگو در 611 روستای هدف‌گذاری در سال " اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال" خواهد بود. بدین منظور این راهنما جهت اجرای هماهنگ و یکسان در سراسر کشور تنظیم و ابلاغ می‌گردد.

فیلم شماره یکفیلم شماره دوفیلم شماره سه