• سامانه شفافیت

    براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن، باهدف تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با موسسات، ارتقای شفافیت موسسات ، دسترسی مردم به داده عمومی، ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرآیندهای تجاری و تسهیل فرآیندهای خدمات الکترونیکی مواد زیر را تصویب نمود.

    ماده۱ـ شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی:

    بند۱ـ کلیه موسسات موظفند اطلاعات خود را در زیر درگاه/وب‌سایت شفافیت، ایجاد و از طریق آن، داده‌های ذیل در دسترس مردم قرار دهند:

    سامانه شفافیت