پیشخوان پیشخوان

روزنامه‌هاي اقتصادي ۴ اسفند ۱۳۹۸
روزنامه‌هاي اقتصادي ۳ اسفند ۱۳۹۸
روزنامه‌هاي اقتصادي ۱ اسفند ۱۳۹۸
روزنامه‌هاي اقتصادي ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

 

برگزاري کارگاه تخصصي برنامه ريزي هدفمند و نتيجه محور در مدل ويژه کارآفريني اجتماعي در مناطق روستايي و محروم
۱۳۹۸/۱۱/۲۹